علوم تجربي دوم راهنمايي |‌www.Oloom.Info - فعاليت هاي فصل چهارم(ويرايش شد)
نمونه سوالات،پاسخ فعاليت ها،انيميشن،دانستني ها و... علوم تجربي دوم راهنمايي
تاريخ : شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹
نويسنده : آقامحمّدي
آزمايش ص 54

 دراين آزمايش هنگام ذوب يخ،تالحظه اي كه آخرين قطعه يخ درون ظرف باشد، دما همچنان 0 درجه خواهد بود.زيرا گرماي داده شده به يخ،صرف بالا رفتن دماي آن نميشود!بلكه صرف تبديل حالت جامد به مايع خواهد شد.ولي پس از اينكه كوچكترين قطعه يخ ذوب شود،دما شروع به بالا رفتن ميكند...


فكر كنيد ،‌ ص 55

به نظر شما چرا اين انرژي را گرماي نهان ذوب نامگذاري كرده اند؟

چون اين انرژي به انرژي دروني جسم تبديل مي شود بدون آنكه دماي جسم تغيير كند. 

همان طور كه براي انجماد ماده بايد به آن گرما بدهيم يا از آن گرما بگيريم ،‌براي تبخير و ميعان نيز بايد همين كار صورت پذيرد.

فكر كنيد 2 ،‌ص 55
آيا مي توانيد با استفاده از تعريف گرماي نهان ذوب، گرماي نهان انجماد را تعريف كنيد؟
به نظر شما آيا گرماي نهان انجماد و جسم با گرماي نهان ذوب آن مساوي است؟
- بله، گرماي نهان انجماد مقدار گرمايي است كه در نقطه انجماد از واحد جرم گرفته تا از حالت مايع به جامد تبديل شود.

- بله،گرماي نهان ذوب هميشه برابر نهان انجماد است. 


فكركنيد ص 55

مقايسه گرماي نهان ذوب وگرماي نهان تبخير آب:

گرماي نهان ذوب يعني مقدارگرماي داده شده به يخ براي تبديل به آب ولي گرماي نهان ذوب يعني گرماي داده شده به آب براي تبديل به بخار آب بنابراين گرماي نهان تبخير بسيار بيشتر خواهد بود


فكر كنيد. ص 56
به نظر شما اگر قسمتي از ماده را در هر يك از اين سه حالت گرم كنيم (منطقه گرم با رنگ مشخص شده است )‌ گرما در كدام حالت به روش رسانايي بهتر منتقل مي شود؟ چرا؟

گرما به روش رسانايي در جامدات بهتر منتقل مي شود زيرا فاصله ذره هاي جسم كمتر است . در جامد ذره ها به هم نزديكترند و گرما بهتر و زود تر منتقل مي شود. 


آزمايش ص 57

دراين آزمايش مشاهده ميكنيم كه ابتدا پارافين شمع روي ميله فلزي زودتر ذوب شده وپونز ميفتد وسپس ميله ي شيشه اي.... پس درنتيجه در جامدات رسانايي گرمايي متفاوت است.دربين جامدات،رسانايي فلزات از همه بيشتر است.

فكركنيد ص 59

جريان همرفتي درجامدها رخ نميدهد چون مولكولهاي مواد جامد قابليت جابجايي(حركت انتقالي) را ندارند درحاليكه براي ايجاد جريان همرفتي،ذرات ماده بايد حركت كرده وجابجا شوند.

فكركنيد ص 59

طبقه بندي اول:

موادي كه چگالي آنها نسبت به آب كمتر است، روي آب مي آيند

طبقه بندي دوم:

موادي كه چگالي آنها نسبت به آب بيشتر است، درآب فرو مي روند.

نتيجه گيري درست است. و موافق هستيم! چون هرماده اي كه چگالي آن كمتر از 1 باشد ( يخ و بنزين و چوب پنبه) روي آب شناور مي مانند ولي موادي مثل (سنگ وآهن وطلا) كه چگالي بالاي 1 دارند در آب فرو مي روند.


آزمايش كنيد. ص 60

1 – در يك لوله آزمايش كمي يخ بريزيد و روي يخ يك قطعه توري فلزي بيندازيد تا يخ را در كف لوله نگهدارد. در يك لوله آزمايش ديگر فقط كمي يخ بريزيد. سپس هر دو لوله را تقريباً پر از آب كنيد.
2 – قسمت بالاي لوله ي اول و قسمت پائين لوله ي دوم را مطابق شكل، روي چراغ الكلي بگيريد. چه مشاهده مي كنيد؟ در كدام لوله يخ، زودتر آب مي شود؟در لوله اول آب به جوش مي آيد بدون آنكه يخ ذوب شود. در لوله دوم يخ شروع به ذوب شدن مي كند و پس از ذوب شدن آب گرم شده به جوش مي آيد.
به دو پرسش زير پاسخ دهيد.
1 – از اين آزمايش،‌ درباره ميزان رسانايي گرمايي آب، چه نتيجه اي مي توان گرفت؟
2 – در كدام لوله جريان همرفتي بوجود مي آيد؟ چرا؟

1-آب رساناي خوبي نيست زيرا گرما را به يخ منتقل نكرد(در لوله اول)

2-در لوله ي دوم، زيرا جريان همرفتي هميشه از پائين به بالا برقرار است. 


آزمايش كنيد ص 63

هرچه رنگ يك جسم تيره تر باشد ميزان تابش آن بيشتر و اجسام روشن وبراق گرماي كمتري تابش ميكنند.پس ظرف تيره سريعتر گرما را تابش ميكند و دماي آن زودتر پايين مي آيد

علت نقره اي بودن بالن هم همين است تا گرماي كمتري را دريافت كند وبرعكس گرماي كمتري تابش كند

فكر كنيد :‌ص 66
يكي از راه هاي جلوگيري از اتلاف گرما استفاده از پنجره ي دو لايه است. به نظر شما پنجره ي دو لايه با كدام يك از راههاي انتقال گرما از هدر رفتن گرما جلوگيري مي كند؟

چون بين دو لايه مقداري هوا قرار مي گيرد و هوا هم عايق است و از انتقال گرما به طريق رسانايي جلوگيري مي كند. 


آزمايش ص 67

دست ما سرد مي شود! چون الكل روي پوست بافوت كردن سريعتر تبخير ميشود وچون تبخير يك عمل گرما گير است از دست ما گرما ميگيرد

كوزه منافذبسيارريزي دارد كه آب درون كوزه به سطح خارجي كوزه تراوش ميكند وهنگام تبخير از آب كوزه گرما مي گيرد وآب كوزه خنك ميماند.

  اطلاعات جمع آوري كنيد: ص 70
1 – كاربراتور چه نقشي در اتومبيل برعهده دارد؟
2-در اتومبيل اگر نسبت مقدار هوايي كه با سوخت مخلوط مي شود مناسب نباشد چه مشكلاتي بوجود مي آيد؟

- مخلوط كردن بنزين يا هوا به نسبت معين براي سوختن
- احتراق به خوبي انجام نمي گيرد، سوخت كامل نمي سوزد واتومبيل دود سياه مي كند وموتور به خوبي كار نمي كند. 

پرسش وپاسخ فصل 4
1- گرماچيست؟

گرما صورتي از انرژي است كه اگر به جسمي داده شود جنبش ذرات آن بيشتر واگر از ماده گرفته شود جنبش ذرات آن كم مي شود

2- انرژي دروني يك ماده به چه جيزهايي بستگي دارد؟
به انرژي جنبشي و انرژي پتانسيل ذرات موجود در ماده بستگي دارد

3 – دما چيست؟
مقدار گرمايي است كه به يك كيلوگرم ماده ي جامد در نقطه ذوب داده مي شود تا از حالت جامد به مايع درآيد.

4- گرماي نهان ذوب چيست ؟
مقدار گرمايي است كه به يك كيلو گرم ماده ي جامد داده مي شود تا از جامد به مايع تبديل شود

5 – گرماي نهان ميعان چيست؟
مقدار گرمايي است كه به يك كيلوگرم ماده ي جامد در نقطه ذوب داده مي شود تا ازحالت جامد به مايع درآيد.

6 – تفاوت اجسام سرد با اجسام گرم از نظر انرژي تابشي چيست؟
اجسام سرد انرژي بيشتري دريافت مي كنند و كمتر صادر مي كنند اما اجسام گرم انرژي كمتري را گرفته و انرژي بيشتر را صادر مي كنند.

7 – براي عمل سرد سازي از كدام تغيير حالت ماده استفاده مي شود؟
تبخير – ميعان

8 – موتور اتومبيل داراي چند مرحله است ؟ نام ببريد؟
مكش - تراكم - انفجار - تخليه 

موضوعات مرتبط: پاسخ فعاليتها
آخرين مطالب